NYHETER

VIAVEST SÖKER TILLSTÅND FÖR NY DEPONI I KUNGSBACKA

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

Viavest AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Kungsbacka 4:52 och Ysby 3:26 i Klovsten, Kungsbacka kommun. Deponiverksamheten beräknas pågå under ca 10 år. Det planerade verksamhetsområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga deponianläggningen som Viavest AB bedriver vid Klovsten idag. Det tilltänkta verksamhetsområdet utgörs bl.a. av våtmarken Svartemosse. Planerad deponiverksamhet innebär att våtmarken etappvis kommer att ianspråktas för uppläggning av massor. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor, huvudsakligen schaktmassor från Kungsbackaområdet, samt krossning och sortering av betong, asfalt och liknande material.

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

Härmed inbjuds intresserade att delta i ett samråds-/ informationsmöte tisdagen den 29 november kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Best Western Hotell Halland, Storgatan 35 i Kungsbacka.

En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på Viavest AB:s hemsida www.viavest.se.

Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du ställa frågor till Niklas Ander, ENRECON AB, tel.nr: 070-812 83 66 eller e-post: niklas.ander@enrecon.se. Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 21 december 2016, till: ENRECON AB, Att. Niklas Ander, Hulda Mellgrens gata 1B, 421 32 Västra Frölunda.

 

Ladda ner underlag:

Samrådsunderlag – Allmänhet

Nyhetsarkiv