Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under lagring. Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. Dessa stabila material bryts heller inte ned biologiskt eller inverkar på andra material som de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. De inerta massor som sorteras och återvinnas av Kungsbacka Lastbilcentral på deponiområdet i Klovsten är framförallt jord, grus, betong, tegel och asfalt.

Lämna ett svar