Nyheter

 • VIAVEST DRIFTAR ÅTERVINNINGSCENTRALER FÖR KOMMUNEN!

  Den 2 maj tar Viavest över driften av tre återvinningscentraler och två omlastningsstationer för Kungsbacka kommun. Uppdraget, som gäller i fyra år, omfattar bemanning och omhändertagande av allt avfall.

  Viavest har under nästan tre år driftat Åsa och Klovstens ÅVCer för Kungsbacka kommun och nu tar vi även över driften av Barnamossens ÅVC samt omlastningsstationerna på Klovsten och Barnamossen.

  Viavest tillsätter personal och bemannar anläggningarna med hjälp av två underentreprenörer, Bernt Gustavssons Åkeri och Lerbergs Entrreprenad. Dessutom sköter vi all logistik och ombesörjer att avfallet får bästa möjliga avsättning ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Tillsammans med kommunen blir det ett ökat fokus på återanvändning och återvinning av fler avfallsslag än tidigare. Efter hand kommer även fler fraktioner än tidigare tas emot som t ex böcker, mat- och frityrolja, lastpallar, planglas och fönster med karm mm.

  Vår personal står redo att hjälpa er på alla anläggningar, välkomna!

  VIAVEST AB

   

  Read more
  0
 • VIAVEST SÖKER TILLSTÅND FÖR NY DEPONI I KUNGSBACKA

  Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

  Viavest AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Kungsbacka 4:52 och Ysby 3:26 i Klovsten, Kungsbacka kommun. Deponiverksamheten beräknas pågå under ca 10 år. Det planerade verksamhetsområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga deponianläggningen som Viavest AB bedriver vid Klovsten idag. Det tilltänkta verksamhetsområdet utgörs bl.a. av våtmarken Svartemosse. Planerad deponiverksamhet innebär att våtmarken etappvis kommer att ianspråktas för uppläggning av massor. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor, huvudsakligen schaktmassor från Kungsbackaområdet, samt krossning och sortering av betong, asfalt och liknande material.

  Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

  Härmed inbjuds intresserade att delta i ett samråds-/ informationsmöte tisdagen den 29 november kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Best Western Hotell Halland, Storgatan 35 i Kungsbacka.

  En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på Viavest AB:s hemsida www.viavest.se.

  Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du ställa frågor till Niklas Ander, ENRECON AB, tel.nr: 070-812 83 66 eller e-post: niklas.ander@enrecon.se. Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 21 december 2016, till: ENRECON AB, Att. Niklas Ander, Hulda Mellgrens gata 1B, 421 32 Västra Frölunda.

   

  Ladda ner underlag:

  Samrådsunderlag – Allmänhet

  Read more
  1
 • Viavest söker tillstånd för ny deponi.

  Viavest avser att söka tillstånd för en anläggning för deponering av inert material i Dvärred, beläget i Mölndals kommun.

  Den 2 november hölls samrådsmöte för att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. För den som är intresserad finns mer information nedan:

  Samrådsmöte med allmänheten
  Protokoll från samråd med allmänheten
  Deltagarlista (Bilaga 1)
  Kungörelse (Bilaga 2)
  Samrådsunderlag allmänheten (Bilaga 3)
  Samrådspresentation (Bilaga 4)

  Myndighetssamråd
  Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun
  Samrådsunderlag (Bilaga 1)
  Samrådspresentation (Bilaga 2)
  Frågor vid platsbesök vid myndighetssamråd (Bilaga 3)

  Read more
  9