Tillstånd från Miljödomstolen

Redan 2005 påbörjades det omfattande arbete som krävs för att få de tillstånd som är nödvändiga för att bedriva en deponi- och återvinningsverksamhet.

Till att börja med gjordes en ingående utredning om verksamhetens miljöpåverkan. Samtliga berörda parter såsom Miljö och Hälsa, Länsstyrelsen, Fortum (i egenskap av elnätssägare), Länsantikvarien, grannar och närboende med flera fick möjlighet att yttra sig innan, och även efter att, ärendet prövades i Miljödomstolen.

Noggrann undersökning av markförhållandena

En annat viktig del av arbetet var den geotekniska undersökningen av området. Denna genomfördes för att ta reda på hur markförhållandena är och hur deponin ska anläggas för att fungera som ett gediget underlag för framtida byggnation.

I samband med prövningen presenterades resultaten av de båda utredningarna samt en beskrivning av hur den planerade verksamheten är tänkt att bedrivas och hur länge den skall pågå. I verksamhetsbeskrivningen definieras exakt vilka volymer, mängder och vilken typ av hantering man söker tillstånd för.

Den 7 november 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att deponera samt sortera, återvinna och bearbeta inert avfall i enlighet med inlämnad ansökan. Beslutet vann laga kraft 2008-11-28 och ger oss tillstånd att under 10 år deponera 450 000 ton inerta massor samt bedriva sortering och återvinning på delar av området.