2005 gav kommunstyrelsen sitt godkännande till att låta Kungsbacka Lastbilcentral använda markområdet för återvinning och deponi av inerta massor. Avsikten är att området efter genomförd utfyllnad skall vara ett detaljplanelagt verksamhetsområde, med mark till försäljning för olika verksamheter.

Kommunen och Lastbilcentralen är båda markägare inom det beskrivna verksamhetsområdet och har med andra ord gemensamma intressen i projektet.

Miljö och Hälsoskydd övervakar projektet

Vår ambition är att bedriva en verksamhet som förutom att uppfylla alla krav också skall vara en modern och välskött anläggning. Det är också viktigt att den påverkar miljön så lite som möjligt. Både när det gäller materialet vi tar emot, sorterar samt återvinner och själva driften av anläggningen.

För att se till att alla krav och förutsättningar i tillståndet följs har miljödomstolen utsett Miljö och Hälsoskydd som tillsynsmyndighet. Vi har redan idag en nära och öppen dialog med Miljö och Hälsoskydd, som ger oss råd och som dessutom har goda kunskaper inom de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

I samråd med myndigheten har vi tagit fram en egenkontrollplan som i detalj beskriver hur verksamheten skall bedrivas. Ett exempel är att vi fyra gånger om året skall ta vattenprover för att kunna följa om vår verksamhet påverkar vattenkvalitén i området.

Lämna ett svar