Förberedande arbete

I samband med att anläggningen tas i drift kommer hela området att inhägnas med staket och grindar för att hindra obehöriga från att ta sig in på anläggningen när den inte är öppen och bemannad. Detta är i första hand en säkerhetsåtgärd för att förhindra olyckor, men naturligtvis också för att motverka stölder och skadegörelse.

Dessutom kommer vi att bygga en vall av sprängsten där deponins södra ände gränsar mot ett kär. Detta görs för att hindra glidningar i terrängen när markområdet fylls ut med schaktmassor.

Stenmaterial från området

Enligt beslutet i miljödomstolen skall stenen till vallen utvinnas ur berget öster om våtmarken. Utöver den sten som går åt till vallen så kommer det även att behövas en hel del material till vägar och planer samt sluttäckning av deponin.

Vi har därför lämnat in en anmälan till Miljö och Hälsoskydd om en husbehovstäkt för berg på områdets östra sida. En husbehovstäkt innebär att materialet endast får användas inom området och inte säljas vidare till andra ändamål.

En husbehovstäkt skall alltså inte förväxlas med en bergtäkt, där materialet som utvinns förädlas med syftet att säljas.