Miljöpolicy

Viavest och dess delägare ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med ständigt minskande miljöpåverkan.

Detta innebär att vi ska:

• öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter och verksamheter

• ställa krav på och kontrollera att föreningens delägarföretag och dess dotterbolag driver sin verksamhet efter de miljöbeslut föreningens styrelse beslutar

• ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och stimulera system för återvinning

• se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga

• ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar

• följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav

• löpande sätta miljömål och följa upp dessa